તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

Privacy Policy

www.myojasupdate.com Privacy Policy
This privacy policy has been compiled to better serve those who are concerned with how their 'Personally Identifiable Information' (PII) is being used online. PII, as described in US privacy law and information security, is information that can be used on its own or with other information to identify, contact, or locate a single person, or to identify an individual in context. Please read our privacy policy carefully to get a clear understanding of how we collect, use, protect or otherwise handle your Personally Identifiable Information in accordance with our website.

What personal information do we collect from the people that visit our blog, website or app?
When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your name, email address, phone number or other details to help you with your experience.

When do we collect information?
We collect information from you when you subscribe to a newsletter or enter information on our site.

How do we use your information?

We may use the information we collect from you when you register, make a purchase, sign up for our newsletter, respond to a survey or marketing communication, surf the website, or use certain other site features in the following ways:
      • To personalize your experience and to allow us to deliver the type of content and product offerings in which you are most interested.
      • To improve our website in order to better serve you.
      • To allow us to better service you in responding to your customer service requests.
      • To administer a contest, promotion, survey or other site feature.
      • To quickly process your transactions.

How do we protect your information?
Our website is scanned on a regular basis for security holes and known vulnerabilities in order to make your visit to our site as safe as possible.
We do not use Malware Scanning.
We do not use an SSL certificate
      • We only provide articles and information. We never ask for personal or private information like names, email addresses, or credit card numbers.

Google
Google's advertising requirements can be summed up by Google's Advertising Principles. They are put in place to provide a positive experience for users. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en
We use Google AdSense Advertising on our website.

Google, as a third-party vendor, uses cookies to serve ads on our site. Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to our users based on previous visits to our site and other sites on the Internet. Users may opt-out of the use of the DART cookie by visiting the Google Ad and Content Network privacy policy.

We have implemented the following:
      • Remarketing with Google AdSense
We, along with third-party vendors such as Google use first-party cookies (such as the Google Analytics cookies) and third-party cookies (such as the DoubleClick cookie) or other third-party identifiers together to compile data regarding user interactions with ad impressions and other ad service functions as they relate to our website.

Opting out:
Users can set preferences for how Google advertises to you using the Google Ad Settings page. Alternatively, you can opt out by visiting the Network Advertising Initiative Opt Out page or by using the Google Analytics Opt Out Browser add on.

California Online Privacy Protection Act
CalOPPA is the first state law in the nation to require commercial websites and online services to post a privacy policy. The law's reach stretches well beyond California to require any person or company in the United States (and conceivably the world) that operates websites collecting Personally Identifiable Information from California consumers to post a conspicuous privacy policy on its website stating exactly the information being collected and those individuals or companies with whom it is being shared. - See more at: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

According to CalOPPA, we agree to the following:
Users can visit our site anonymously.
Once this privacy policy is created, we will add a link to it on our home page or as a minimum, on the first significant page after entering our website.
Our Privacy Policy link includes the word 'Privacy' and can easily be found on the page specified above.

You will be notified of any Privacy Policy changes:
      • On our Privacy Policy Page
Can change your personal information:
      • By emailing us
      • By logging in to your account

How does our site handle Do Not Track signals?
We don't honor Do Not Track signals and Do Not Track, plant cookies, or use advertising when a Do Not Track (DNT) browser mechanism is in place. We don't honor them because:

Does our site allow third-party behavioral tracking?
It's also important to note that we do not allow third-party behavioral tracking

COPPA (Children Online Privacy Protection Act)
When it comes to the collection of personal information from children under the age of 13 years old, the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) puts parents in control. The Federal Trade Commission, United States' consumer protection agency, enforces the COPPA Rule, which spells out what operators of websites and online services must do to protect children's privacy and safety online.
We do not specifically market to children under the age of 13 years old.
Do we let third-parties, including ad networks or plug-ins collect PII from children under 13?

Fair Information Practices
The Fair Information Practices Principles form the backbone of privacy law in the United States and the concepts they include have played a significant role in the development of data protection laws around the globe. Understanding the Fair Information Practice Principles and how they should be implemented is critical to comply with the various privacy laws that protect personal information.
In order to be in line with Fair Information Practices we will take the following responsive action, should a data breach occur:
We will notify you via email
      • Within 7 business days

To be in accordance with CANSPAM, we agree to the following:
If at any time you would like to unsubscribe from receiving future emails, you can email us at
and we will promptly remove you from ALL correspondence.

Contacting Us
If there are any questions regarding this privacy policy, you may contact us using the information below.
www.myojasupdate.com
bhojavdar, Gujarat, India
Bhavnagar, Gujarat 364320
India

Popular Posts

Powered by Blogger.