તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

Constitution Of India


Constitution Of India
 • Schedule : Download
 • Part_22 : Short term, the beginning and the cancellation of the matter : Download
 • Part_21 : Temporary, interim and special provision : Download
 • Part_20 : To amend the Constitution matter : Download
 • Part_19 : Miscellaneous : Download
 • Part_18 : Provision of emergency : Download
 • Part_17 : Official Language : Download
 • Part_16 : Special Provisions For Certain Classes : Download
 • Part_15 : Election : Download
 • Part_14(A) : Administrative Tribunal : Download
 • Part_14 : Nation and State under Services : Download
 • Part_13 : Trade , Commerce , Inter Deal : Download
 • Part_12 : Contracts and Claims : Download
 • Part_11 : Central and state relationship : Download
 • Part_10 : Scheduled and Tribal Area : Download
 • Part_9(A)(B) : Nagarpalika : Download
 • Part_9 : Panchayat : Download
 • Part_8 : Center Governed Region : Download
 • Part _6 : State : Download
 • Part_5 : Union : Download
 • Part_4(A) : Basic Duties : Download
 • Part_4 : Guiding Principles of Politics : Download
 • Part_3 : Fundamental Rights : Download
 • Part_2 : Citizenship : Download
 • Part_1 : A consortium made up of states in India : Download
 • Foreword Of Indian Constitution : Download
 • Index Of Indian Constitution : Download
 • Introduction : Download

Popular Posts

Powered by Blogger.