તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

Books

  Bin-Sachivalay & Sachivalay Clerk Download (81 MB)

  Revenue Talati & Talti-Cum-Mantri & J_Clerk Download (73 MB)


  MGVCL JUNIOR ASSISTANT 10 PAPER SET Download (3 MB)


  Histrory Of Gujarat Download (7 MB)


  Constitution of India Download (9 MB)  Satyagrah Download (5 MB)

Popular Posts

Powered by Blogger.