તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

Contact Us

Hello, friends any query about this blog to send message using contact form

Note: Government Organisations can send their Recruitment Advertisement to us on our email id

We will publish it without any charges. Currently we don't publish private sector Job Advertisements. Job Seekers Please don't send resume to us. Please visit our website for current openings.

Administration

Name : Jalpesh B Bagdariya

Contact Me

Contact No. : 8200131259 / 7623922778

Whatsapp: 8200131259 / 7623922778

Hike: 7623922778
Telegram No.: 7623922778

Social Contact

Facebook Page : myojasupdates.in

Telegram Group : myojasupdates

Instragram: myojasupdates.in

Popular Posts

Powered by Blogger.