તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

TAT Secondary 2019 Result Declared

State Examination Board (SEB) , Gandhinagar has published Result Of TAT-Secondary Exam.This Exam Was Taken By SEB On 27th January,2019.

TAT Secondary 2019 Result
 ‌State Examination Board (SEB) of Gujarat has announced the Gujarat TAT Result 2019 on 16th May, 2019. The Result has been declared through online mode only.
A mutual fund is both an investment and an actual company. This may seem strange, but it is actually no different than how a share of APL is a representation of Apple, Inc. When an investor buys Apple stock, he is buying part ownership of the company and its assets. Similarly, a mutual fund investor is buying part ownership of the mutual fund company and its assets. The difference is Apple is inthe business of making smartphones and tablets, while a mutual fund company is in the business of making investments.Mutual funds pool money from the investing public and use that money to buy other securities, usually stocks and bonds. The value of the mutual fund company depends on the performance of the securities it decides to buy. So when you buy a shareof a mutual fund, you are actually buying the performance of its portfolio.Result is displayed on the official website that is http://gujarat-education.gov.in After successfully conducting the Gujarat TAT Secondary 2019 exam, SEB has released the Gujarat TAT Secondary Exam Result 2019. Before the announcement of final result, Answer Key is issued on the official website. Candidates had already got an estimation of their probable score for Gujarat TAT Secondary Exam Result 2019 through the Answer Key. The Result for Gujarat TAT secondary Exam 2019 contains status of qualifying or not qualifying the exam. With the help of this article, applicants will be able to gain all the necessary information about the Result of Gujarat TAT Secondary 2019.
http://www.myojasupdate.com/2019/05/tat-secondary-2019-result-declared.html


JOIN US FOR LATEST UPDATES :

Exam Name: Teachers Aptitude Test ( Secondary) (TAT-Secondary).

TAT Secondary 2019 Result

Exam Date: 27-1-2019


Result Notification :  CLICK HERE

Check Result: Click Here 

Popular Posts

Powered by Blogger.