તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

17th Lok Sabha Election Result Live Update Date 23-05-2019

17th Lok Sabha Election Result Live Update, lok sabha election result 2019, lok sabha election 2019 result. lok sabha election 2019 result, lok sabha election 2019 result

The Loc Sabha Elections are being conducted in 7 phases from 11th April 2019 to 19th May 2019. Apart from these 29 states, the Loc Sabha elections had earlier concluded in India. While the results of the Loc Sabha elections will be declared on 23rd May 2019.

LIVE ELECTION RESULT
In this year's Lok Sabha election 2019, around 90 crore people are eligible to vote this time. The number is an increase of about 9 crore compared to last time. It is estimated that about 13 crore voters this time will be first-time voters. The actual number of people who do vote, however, is far less. Even though 2014 saw the highest turnout ever in independent India's history at 66.4 per cent, it meant a huge 27.3 crore people did not vote.

Holding elections in India, world's seventh largest nation by area and second most populous country is a complex process. The model code of conduct has already been put in place for this year's election where nearly 2,000 parties and over 8,000 candidates will be contesting elections for 543 seats. The model code of conduct is a set of guidelines that candidates, and political parties and governments must follow to keep elections fair.

Two-thirds of Indians are under 35. With 43 crore Indians owning a smartphone, half a billion using the Internet, 30 crore using Facebook, 20 crore sending messages on WhatsApp and 3 crore users on Twitter, political parties and candidates will aggressively use new technology and social media to win the hearts and minds of young voters.


Millions of poll workers, police and security personnel are deployed in cities, towns, villages and hamlets. They use planes, boats, trains, helicopters, elephants and camels and travel by foot to reach far flung voters, because every vote counts. Elections in India are nothing less than a "festival of democracy."A mutual fund is both an investment and an actual company. This may seem strange, but it is actually no different than how a share of APL is a representation of Apple, Inc. When an investor buys Apple stock, he is buying part ownership of the company and its assets. Similarly, a mutual fund investor is buying part ownership of the mutual fund company and its assets. The difference is Apple is inthe business of making smartphones and tablets, while a mutual fund company is in the business of making investments.Mutual funds pool money from the investing public and use that money to buy other securities, usually stocks and bonds. The value of the mutual fund company depends on the performance of the securities it decides to buy. So when you buy a shareof a mutual fund, you are actually buying the performance of its portfolio.

Electronic voting machines
As in recent elections, the 2019 voting has relied on EVM – electronic voting machines. The Election Commission of India deployed a voter-verified paper audit trail (VVPAT) system which enables electronic voting machines to record each vote cast by generating the EVM slip. Tried in previous elections on a sample basis, VVPAT system is being used in all 543 Lok sabha constituencies for the 2019 election

Lok Sabha Election Dates:
Voting will be held across India on 11 April , 18 April, 23 April, 29 April, 6 May, 12 May and 19 May.
http://www.myojasupdate.com/2019/05/17th-lok-sabha-election-result-live.html
Lok Sabha Election Polling Stations:
More than 10 lakh polling stations would be set up to conduct the Lok Sabha election 2019, which is a latest world record. Voter verifiable paper audit trail (VVPAT) will be used in all polling stations. 11 lakh electronic voting machines (EVMs) will be used in Lok Sabha Election 2019.

Lok Sabha Election 2019 First Time Voters:
Lok Sabha Election 2019 will see over 13 crore first-time voters. These voters in the age group of 18-19 years constitute.

Lok Sabha Election: Voters In "Others" Category
Transgender persons enrol in the electoral rolls as "Others" on the gender category. This time, the number of electors enrolled as "others" gender is 38,325.

Lok Sabha Election Eligible Voters:
Around 90 crore people are eligible to vote this time, the Election Commission has said. The number is an increase of about 9 crore compared to last time. It is estimated that about 13 crore voters this time will be first-time voters.

 • Name of Pools: Indian General Parliamentary Pools
 • Total Number of Seats: 545
 • Result Declared: No updates yet
 • Candidate List of BJP: not released yet
 • Candidate List of Congress: not available
 • Candidate List of APP: not released
 • Other Parties Candidate List: Not available

Lok Sabha Election 2019 Live Updates Results – Parliamentary Polls

JOIN US FOR LATEST UPDATES :
Lok Sabha Election 2019 candidates:
8,000 ++ person will fight for 543 seats. 2 seats are reserved(member add by president).

Lok Sabha Election Political Parties:
1,841 political parties recognised by the Election Commission will contest in Lok Sabha election 2019.

Which party won how many seats in what state? By what percentage a certain candidate has won from a certain seat? Which candidates were the winners, and who were the losers from which constituency? Naturally, the political bigwigs and the ones who have challenged them will be closely watched too. On a single click, you'd be able to find out who were the important players who lost, or won. If you want to find out the performance of a particular candidate or a party in any of the five state, Dailyhunt app is the right place for you. Just select the state, deep dive into it and you'll have the results of each candidate from that particular seat. You can find out all about which candidate got how many votes, who won or lost by how many votes. Not only this, you will be able to see the particular vote percentage or a particular party on your mobile screen - with the number of votes.

There is much other news regarding the 2019 Lok Sabha elections such as:
 • Results are not yet declared, it would be available after the polling is done
 • Mayawati is all set to keep her rivalry aside and shake hands with a Samajwadi party for the Lok Sabha in
 • For the Lok Sabha 2019 elections, K Chandrasekhar Rao has claimed to win 16 seats for the next elections.
 • In 2019, the election commission will be asked to conduct the Assembly polls simultaneously Lok Sabha elections.
 • Government to ask EC: Can simultaneous Lok Sabha assembly polls be held in 2019? – April 14th, 2018, The Times of India
 • Karnataka campaign over, BJP gets ready for Lok Sabha 2019 polls – May 11th, 2018, India Today.
 IMPORTANT LINKS FOR LIVE RESULT 
OPEN BELOW LINKS FOR OTHER LIVE TV :::: 

See Live Result on Election commission official site

Download Jio tv apps for All Live Cahnnel

ABP ASMITA LIVE

VTV NEWS LIVE

NEWS 18 LIVE

SANDESH NEWS LIVE

INDIA TV NEWS LIVE

NDTV LIVE 

VOTER APPLICATION

Popular Posts

Powered by Blogger.