તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

SSC Recruitment for Multi Tasking Staff (MTS) (Non-Technical Staff) 2019 Official Notification Out

Staff Selection Commission (SSC) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts : Multi Tasking Staff (MTS) (Non-Technical Staff)

Educational Qualification : The candidates must have passed Matriculation Examination or equivalent from a recognized Board.

Age Limit :
 • 18-25 years as on 01-08-2019 (i.e. candidates born not before 02-08-1994 and not later than 01-08-2001).
 • 18-27 years as on 01-08-2019 (i.e. candidates born not before 02-08-1992 and not later than 01-08-2001).
Application Fee :
 • Fee payable: Rs 100/- (Rs one hundred only). Fee can be paid online through BHIM UPI, Net Banking, by using Visa, Mastercard, Maestro, RuPay Credit or Debit cards or through cash in SBI Branches by generating SBI Challan.
 • Women candidates and candidates belonging to Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Persons with Disabilities (PwD) and Ex-servicemen (ESM) eligible for reservation are exempted from payment of fee.
Selection Process : Candidates will be selected based on Computer-based Examination (CBE).

http://www.myojasupdate.com/2019/04/ssc-recruitment-for-multi-tasking-staff.html
How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Important Dates:
 • Dates for submission of online applications: 22.04.2019 to 29.05.2019
 • Last date for receipt of application: 29.05.2019 (up to 5.00 PM)
 • Last date for making online fee payment: 31.05.2019 (up to 5.00 PM)
 • Last date for generation of offline Challan: 31.05.2019 (up to 5.00 PM)
 • Last date for payment through Challan (during working hours of Bank): 01.06.2019
Exam Dates:
 • Computer Based Examination (CBE): 02.08.2019 to 06.09.2019
 • Descriptive Paper (DES): 17.11.2019 (SUNDAY)
Read Notification || Apply Online

Popular Posts

Powered by Blogger.