તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

Indian Army Rally Recruitment Various Soldier GD Posts 2019-20

Indian Army has published Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts:
 • Soldier General Duty
 • Soldier Clerk / Store Keeper Technical
 • Indian Gorkhas (All Categories)
 • Tribals of Recognised Tribal Areas (All Categories) 
Qualification:
Soldier General Duty: Applicants who have completed 10th / 12th with 45% marks in aggregate and 33% in each subject. No percentage required for higher qualification i.e. 10+2 and above, however, a minimum 33% in each subject required or equivalent from a recognized Institute for Indian Army Rally Recruitment 2019.
Soldier Clerk/ Store Keeper Technical / Other Posts: Applicants who have completed 10th / 12th exam pass in any stream (Arts, Commerce, and Science) with 60% marks in aggregate and minimum 50% in each subject. Should have studied and passed English and Maths / Accounts / Book Keeping in Class X or Class XII with 50% marks in each subject or equivalent from a recognized Institute for Indian Army Rally Recruitment 2019.

Age Limit:
 • Minimum Age: 17 ½ years
 • Maximum Age: 23 years
Selection Procedure:
 • Physical Fitness Test
  Physical Measurement Test
  Medical Examination
 • Interview 
How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Important Dates:
 • Starting Date for Submission of Application: 04.04.2019
 • Last date for Submission of Application: 18.05.2019 
Rally Venue: Sports Stadium, Govt. Sr. Sec School, Junga, Shimla (HP)

Rally Date: 03.06.2019 to 15.06.2019

Advertisement: Click Here

Apply Online: Click Here

Popular Posts

Powered by Blogger.