તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

GPSC Chief Officer (Advt No. 75/2018-19) Main Exam Application Form 2018

Gujarat Public Service Commission GPSChas published Main Exam Application Form 2018-19 (Advt No. 75/2018-19) for the post of Chief Officer, Check below for more details.

Post : Chief Officer

Advt No. : 75/2018-19

Main Exam Date : 13-07-2019 & 14-07-2019

How to Apply : Interested Candidates may Apply Online Through Official Website.

http://www.myojasupdate.com/2019/04/gpsc-chief-officer-advt-no-752018-19.html

Important Dates :
Starting Date of Online Application : 08-04-2019
Last Date to Apply Online : 20-04-2019

Important Links :
Advertisement : Click Here
Apply Online : Click Here
Document Upload : Click Here
Syllabus (Main) : Click Here
Prelim Result : Click Here
For More Details : Click Here

Popular Posts

Powered by Blogger.