તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

Union Bank of India Recruitment for Specialist Officers (SO) Posts 2019

Union Bank of India Recruitment for Specialist Officers (SO) Posts 2019

Total Posts: 181 Posts

Posts Name: Specialist Officers (SO)
 • Fire Officer: 01 Post
 • Economist: 06 Posts
 • Security Officer: 19 Posts
 • Integrated Treasury Officer: 15 Posts
 • Credit Officer: 122 Posts
 • Forex Officer: 18 Posts
Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

How to Apply:
Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Important Dates:
 • Commencement of on-line registration of application: 12/03/2019
 • Closure of registration of application: 29/03/2019
 • Closure for editing application details: 29/03/2019
 • Last date for printing your application: 13/04/2019
 • Online Fee Payment: 12/03/2019 to 29/03/2019
 Important Links:

Popular Posts

Powered by Blogger.