તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

Surat Municipal Corporation Recruitment 2019 for 41 Teachers

SuratMunicipalCorporation(SMC)Recruitmentfor Teacher Post,2019

Total Post: 41

Post Name:

 • Gujarati Medium: 
  • English: 01 Post 
  • Gujarati: 01 Post 
  • Social Science: 01 Post 
  • Physical Education: 01 Post 
 • Marathi Medium: 
  • English: 05 Post Marathi: 02 Post 
  • Science/Maths: 08 Post 
  • Maths/Science: 04 Post 
 • Hindi Medium: 
  • Hindi: 01 Post 
  • Maths: 02 Post 
  • Social Science: 02 Post 
  • English: 03 Post 
 • Udiya Medium: 
  • Maths: 01 Post 
  • Science: 01 Post 
 • Urdu Medium: 
  • Maths: 02 Post 
  • Science: 01 Post 
  • English: 02 Post


Educational Qualification : Graduate with B.Ed.

How to Apply : Interested Candidates Send Your Application At Below Mention Address with Necessary Documents.

Send Your Application Address : Office Superintendent Shree, (Madhyasth Kacheri) Office, Room no. 75, 1st Floor, Surat Mahanagrpalika, Muglisara, Surat

Imp Date: Last Date : 30-03-2019

Useful Link: 

Popular Posts

Powered by Blogger.