તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

SSC CHSL Recruitment – Combined Higher Secondary Level CHSL Exam Vacancy

SSC CHSL Recruitment – Combined Higher Secondary Level CHSL Exam Vacancy

Post Name :
Lower Division Clerk/ Junior Secretariat Assistant
 • Educational Qualification : Passed Class 10+2 (Intermediate) Exam From Recognized Board in India.
 • Salary : Rs.Pay Band -1 (Rs. 5200-20200), Grade Pay : Rs. 1900/-
 • Age Limit : 18-27 Years

Postal Assistant/ Sorting Assistant
 • Educational Qualification : Passed Class 10+2 (Intermediate) Exam From Recognized Board in India.
 • Salary : Pay Band-1 (Rs. 5200-20200), Grade Pay: Rs. 2400 (pre-revised).
 • Age Limit : 18-27 Years

Data Entry Operators (DEOs)
 • Educational Qualification : Passed Class 10+2 (Intermediate) Exam From Recognized Board in India.
 • Salary : Pay Band-1 (Rs. 5200-20200), Grade Pay: Rs. 2400 (pre-revised).
 • Age Limit : 18-27 Years
Data Entry Operators (DEOs) Grade ‘A’
 • Educational Qualification : Passed Class 10+2 (Intermediate) Exam From Recognized Board in India.
 • Salary : Pay Band-1 (Rs. 5200-20200), Grade Pay: Rs. 2400 (pre-revised).
 • Age Limit : 18-27 Years

http://www.myojasupdate.com/2019/03/ssc-chsl-recruitment.html

Application Fee : 
 • Rs.100/- For General / OBC and No Fee For SC/ ST. Pay the Examination Fee through Debit Card, Credit Card, Net Banking.

How to Apply : 
 • Interested candidates may apply online through SSC‘s websitehttp://ssc.nic.in/ from 05.03.2019 to 05.04.2019.

Important Dates to Remember
 • Starting Date for Submission of Online Application : 05 March 2019
 • Last Date for Submission of Online Application : 05 April 2019
 • Last Date for Payment of Fee (Online) : 07 April 2019
 • Last Date for Payment Of Fee (Offline) : 09 April 2019
 • Date of Computer Based Examination (Paper-I) : 01-26 July 2019
 • Date of Computer Based Examination (Paper II) : 29 Sept 2019
Job Location :- All India

Important Links

Popular Posts

Powered by Blogger.