તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

RRB Recruitment 2019 for Para Medical Categories Posts (RRB/CEN 02/2019)

RRB Recruitment 2019 for Para Medical Categories: It is a decent open door for all the intrigued hopefuls who are searching for government occupations in RRB Recruitment 2019 for Para Medical Categories Posts (RRB/CEN 02/2019). For more data identified with Educational Qualification, Age Criteria, Selection Mode, Important Date and other Eligibility process please read the underneath article cautiously. Likewise should peruse the official ad in detail before applying…

Total No. of Posts: 1937

Posts:
 • Health And Malaria Inspector Grade III: 289 Posts
  • Age Limit: 18-33 Years
  • Qualification: Degree in Science B.Sc. in Chemistry and One Year Diploma of Health / Sanitary Inspector OR One Year NTC Certificate in Health Sanitary Inspector.
 • Pharmacist Grade III: 277
  • Age Limit: 20-35 Years
  • Qualification: 10+2 Intermediate with Science and Diploma in Pharmacy OR Graduation in Pharmacy (B.Pharma)
 • Lab Assistant Grade II: 82
  • Age Limit: 18-33 Years
  • Qualification: 10+2 Intermediate with Science and Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT) Minimum 1 Year Certificate Course
 • Staff Nurse: 1109
  • Age Limit: 20-40 Years
  • Qualification: General Nursing and Midwifery with Certificate as Registered Nurse OR B.Sc in Nursing (B Grade)
 • Radiographer: 61
  • Age Limit: 19-31 Years
  • Qualification: 10+2 Intermediate with Physics and Chemistry and Diploma in Radiography/ X Ray Technician/ Radio diagnosis Technology (Two Years Course)
 • ECG Technician: 23
  • Age Limit: 18-33 Years
  • Qualification: 10+2 Intermediate / Graduation in Science/ Certificate/ Diploma/ Degree in ECG Laboratory Technology/ Cardiology/ Cardiology Technician/ Cardiology Techniques. Minimum 1 Year Certificate Course
 • Physiotherapist: 21
  • Age Limit: 18-33 Years
  • Qualification: Bachelor Degree in Physiotherapy and Two Years Experience in Physiotherapy (Private / Govt.)
 • Lab Superintendent Grade III: 25
  • Age Limit: 18-33 Years
  • Qualification: Degree in Science B.Sc in Bio-Chemistry/ Micro Biology/ Life Science / Chemistry and Biology with Diploma in Medical Lab Technology DMLT OR B.Sc in Medical Technology (Laboratory)
 • Dialysis Technician: 20
  • Age Limit: 20-33 Years
  • Qualification: Degree in Science B.Sc and Diploma in Haemodialysis. OR Two Years Satisfactory in House Training / Experience in Haemodialysis Work
 • Extension Educator: 11
  • Age Limit: 22-35 Years
  • Qualification: Bachelor Degree in Sociology/ Social Work/ Community Education and Two Year Diploma in Health Education.
 • Dietician: 04
  • Age Limit: 18-33 Years
  • Qualification: Degree in Science B Sc (Science) with PG Diploma in Dietetics One Year Course OR B.Sc Home Science with M.Sc Home Science (Food and Nutrition)
 • Dental Hygienist: 05
  • Age Limit: 18-33 Years
  • Qualification: Degree in Science (Biology) with 2 Years Diploma / Certificate Course in Dental Hygiene with Registered in Dental Council of India as Dental Hygienist with 2 Years Experience.
 • Optometrist: 06
  • Age Limit: 18-33 Years
  • Qualification: Degree in Science B.Sc in Optometry OR Diploma in Ophthalmic Technician and Registered in Council / Licensing body.
 • Perfusionist: 01
  • Age Limit: 21-40 Years
  • Qualification: Degree in Science B.Sc with Diploma in Perfusion Technology OR B.Sc and Three Years Experience in Cardio Pulmonary Pump Technician.
 • Speech Therapist: 01
  • Age Limit: 18-33 Years
  • Qualification: Degree in Science B.Sc and Diploma in Audio and Speech Therapy with Two Years Experience in Related Trade.
 • Lady Health Visitor: 02
  • Age Limit: 18-30 Years
  • Qualification: 10+2 Intermediate with Multipurpose Workers Course.
Vacancies Details:
 • Gen: 936
 • OBC: 419
 • EWS: 158
 • SC: 272
 • ST: 151
Examination Fee:
 • For all candidates except the fee concession categories mentioned below at Sl. No 2. Out of this fee of Rs 500/-an amount of Rs 400/- shall be refunded duly deducting bank charges, on appearing in 1st Stage CBT: Rs 500/-
 • For candidates belonging to SC/ST/ Ex-Servicemen/ PwBDs / Female /Transgender / Minorities / Economically Backward Class. This fee of Rs 250/- shall be refunded duly deducting bank charges as applicable on appearing in 1st Stage CBT. : Rs 250/-
How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Important Dates:
 • Opening of online registration of application 04.03.2019 at 10:00 hrs
 • Closing of online registration of application 02.04.2019 at 23:59 hrs
 • Closing of offline payment 04.04.2019 at 13:00 hrs
 • Closing of online payment 05.04.2019 at 22:00 hrs
 • Closing of online submission of application complete in all respects 07.04.2019 at 23:59 hrs
 • Computer Based Test (CBT) Tentatively scheduled during the 1st week of June, 2019
Ahmedabad Vacancies: Click Here

Advertisement: Click Here

For Ahmedabad Notification : Click Here

For Ahmedabad Apply Online: Click Here

Popular Posts

Powered by Blogger.