તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

ONGC (Oil and Natural Gas Corporation) Recruitment 4014 Post

ONGC (Oil and Natural Gas Corporation) Recruitment 4014 Post

Post Name : Apprentice Trainee

Total No. of Posts : 4014 Posts
 • Northern Sector: 62 Post
 • Mumbai Sector: 745 Post
 • Western Sector: 1588 Post
 • Eastern Sector: 769 Post
 • Southern Sector: 653 Post
 • Central Sector: 197 Post
http://www.myojasupdate.com/2019/03/ongc-oil-and-natural-gas-corporation.html
Qualification Detail : 

1. Trade / Discipline :
Accountant
 • Qualification : Bachelors degree (Graduation) in Commerce from a Govt. recognized institute/University
2 Trade / Discipline : Assistant-Human Resource
 • Qualification : Bachelors degree (Graduation) in B.A. or B.B.A from a Govt. recognized institute/ University.
3. Trade / Discipline : Trade / Discipline : Secretarial Assistant
 • Qualification : ITI in Secretarial Assistant trade
4. Trade / Discipline : Trade / Discipline : Computer Operator and Programming Assistant (COPA)
 • Qualification : ITI in COPA Trade
5. Trade / Discipline : Draughtsman (Civil)
 • Qualification : ITI in Draughtsman (Civil) Trade
6.Trade / Discipline : Electrician
 • Qualification : ITI in Electrician Trade
7. Trade / Discipline : Electronics Mechanic
 • Qualification : ITI in Electronics Mechanic
8. Trade / Discipline : Fitter
 • Qualification : ITI in Fitter
9. Trade / Discipline : Instrument Mechanic
 • Qualification : ITI in Instrument Mechanic
10. Trade / Discipline : Information & Communication Technology System Maintenance
 • Qualification : ITI in Information & Communication Technology System Maintenance
11. Trade / Discipline : Laboratory Assistant (Chemical Plant)
 • Qualification : B.Sc with PCM or PCB ITI in Lab. Asst (Chemical Plant) trade
12. Trade / Discipline : Machinist
 • Qualification : ITI in Machinist Trade
13. Trade / Discipline : Mechanic (Motor Vehicle)
 • Qualification : ITI in Mechanic Motor Vehicle trade
14. Trade / Discipline : Mechanic Diesel
 • Qualification : ITI in Mechanic Diesel trade
15. Trade / Discipline : Refrigeration and Air Conditioning Mechanic
 • Qualification : ITI in Refrigeration and Air Conditioning Mechanic trade
16. Trade / Discipline : Surveyor
 • Qualification : ITI in Surveyor Trade
17. Trade / Discipline : Welder
 • Qualification : ITI passed out in the trade of Welder (Gas & Electric)
18. Trade / Discipline : Civil
 • Qualification : Diploma in the respective disciplines of Engineering
19. Trade / Discipline : Computer Science
 • Qualification : Diploma in the respective disciplines of Engineering
20. Trade / Discipline : Electrical
 • Qualification : Diploma in the respective disciplines of Engineering
21. Trade / Discipline : Electronics
 • Qualification : Diploma in the respective disciplines of Engineering
22. Trade / Discipline : Mechanical
 • Qualification : Diploma in the respective disciplines of Engineering

Age Limit :
 • Maximum 24 yrs Minimum 18 yrs (born between 28.03.1995 to 28.03.2001)
How to Apply :
 • Interested and Eligible Candidates can apply online Through Official Website http://www.ongcapprentices.co.in/ on before 28 March 2019.
Important Dates :
 • Advt. No: ONGC/APPR/1/2019/
 • Application start from: 14/03/2019
 • Last date for application: 28/03/2019 (17:00 hrs.)
 • Tentative date of Result/Selection: 01/04/2019
 • Document Verication: 08/04/2019 to 12/04/2019
 • Joining of Candidates: 15/04/2019
Important Links :
Notification || Apply Online

Popular Posts

Powered by Blogger.