તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

NHM Gujarat Recruitment 2019 for Project Officers Operations Posts

NHM Gujarat Recruitment 2019 : National Health Mission (NHM) Gujarat published an advertisement for recruitment for below mentioned posts.This is a great chance for interested candidates who are looking for NHM Gujarat Jobs 2019 .Candidate is advised to visit official NHM Gujarat Jobs notification before applying for this post.more detailed information regarding educational qualification,age limit,selection procedure,how to apply ,last date for NHM Gujarat Recruitment 2019 are mentioned below.

Name of Organization: NHM Gujarat

Total No.of Posts: 04

Name of Posts: Project Officers Operations

Note : full details of Educational qualification, Age limit, Pay scale, Grade pay ,selection process etc details candidates required to visit official notification which link given below at this vacancy notice.

How to Apply?
Interested & eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement before Within 10 days from the date of Advt.Published(Advt.Published date 09-03-2019)

Important Dates:
Within 10 days from the date of Advt.Published(Advt.Published date:

Important Links :

Click here for Recruitment Advt.

Popular Posts

Powered by Blogger.