તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

IITRAM Recruitment 2019 for Various Faculty Position

IITRAM Recruitment 2019 : Institute of Infrastructure, Technology, Research And Management, Ahmedabad published an advertisement for recruitment for below mentioned posts. Check more details in below given official notification.

Name of Organization: IITRAM

Name of Posts:
  • Registrar: 01 Post
  • Assistant Registrar: 01 Post
Note : full details of Educational qualification, Age limit, Pay scale, Grade pay ,selection process etc details candidates required to visit official notification which link given below at this vacancy notice.

Important Dates:
Last date: 10-04-2019

Important Links :

Popular Posts

Powered by Blogger.