તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Recruitment for State Tax Inspector Posts 2019 (OJAS)

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Recruitment for  State Tax Inspector  Posts 2019 (OJAS)

Advt.No. : 80-2019

Total Posts : 424 Posts

Posts Name : State Tax Inspector, Class-3: 424 Posts

Educational Qualification, Age Limit & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply : Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website- www.gpsc-ojas.gujarat.gov.in

http://www.myojasupdate.com/2019/03/gujarat-public-service-commission-gpsc.html
JOIN US FOR LATEST UPDATES :::
 Important Dates:
  • Starting Date for Online Application: 18-03-2019(01:00 pm)
  • Last Date for Online Application: 18-04-2019(01:00 pm)
Advertisement : Click Here

Notification : Click Here

Syllabus : Click Here

Apply Now: Click Here

Popular Posts

Powered by Blogger.