તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Recruitment 2019



Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Recruitment 2019 :Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) published an advertisement for recruitment for below mentioned posts.Check more details in below given official notification.

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Recruitment details:

Name of Organization: Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC)

Posts Name:
• General Manager (Civil)
• Additional General Manager (Civil Design / Track)
• Senior Deputy General Manager(Civil)
• Deputy General Manager (Civil)
• Manager (Civil)
• Manager (Architect)
• Assistant Manager (Architect)
• Draftsman
• Surveyor (Civil)
• General Manager (Operations)
• Deputy General Manager (Operations)
• Deputy General Manager (Signaling)
• Deputy General Manager (Telecom)
• Deputy General Manager (Traction)
• Deputy General Manager (E&M)
• Legal Assistant

Note : full details of Educational qualification, Age limit, Pay scale, Grade pay ,selection process etc details candidates required to visit official notification which link given below at this vacancy notice.

How to Apply?
Interested and Eligible Candidates may apply online through official website before 05-04-2019

Important Dates:
Last date 05-04-2019

Important Links :
Click here for Recruitment Advt. & Apply Online

Popular Posts

Powered by Blogger.