તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

GUJARAT HIGH COURT PEONS HAMAL CHOKIDAR DOCUMENTS VERIFICATION CALL LETTER 2019Gujarat High Court Result 2018 Deputy Section Officer Result Gujarat High Court Deputy Section Officer Cut Off Scores Gujarat DySO Merit List Download

Gujarat High Court Recruitment Authority has successfully completed written test for Deputy Section Officer posts on 13/05/2018 at various examination centres across Ahmedabad. Answer key and solved papers has been released on the official website of the authority.

Now, the authority will announce the result for these posts very soon. The candidates will be able to check the Gujarat High Court DySO Result through the direct link given on this page.

Gujarat High Court Annouced List of Candidates who have been SHORTLISTED and found eligible, to be called for verification of documents, etc., for the purpose of preparation of Select List / Wait List pursuant to thevacancies notified in the detailed advertisement dated 30/08/2018, for the post of Post of HAMAL,CHOWKIDAR, LIFTMAN & PEON on the establishment of the High Court of Gujarat.

The Candidates may NOTE that the inclusion of his/her name in this list does not mean that he/she is included in the Select List / Wait List.

Candidates are informed to download their 'e-call letters' for Document Verification from https://hc-ojas.guj.nic.in starting from 20/03/2019 12:00 noon on wards

Any application, even under the RTI Act, with regard to the Elimination Test (Objective Type

MCQs), will not be entertained till completion of the entire Recruitment Process

Schedule for Verification of Documents
  • Sr. No. 1 to 60 :: 28/03/2019 (Thursday)
  • Sr. No. 61 to 120 :: 29/03/2019 (Friday)
  • Sr. No. 121 to 179 :: 30/03/2019 (Saturday)
Call Letter : Download Now

Popular Posts

Powered by Blogger.