તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

Gujarat High Court HAMAL, CHOWKIDAR, LIFTMAN & PEON Result 2018-19

Gujarat High Court Annouced List of Candidates who have been SHORTLISTED and found eligible, to be called for verification of documents, etc., for the purpose of preparation of Select List / Wait List pursuant to thevacancies notified in the detailed advertisement dated 30/08/2018, for the post of Post of HAMAL,CHOWKIDAR, LIFTMAN & PEON on the establishment of the High Court of Gujarat.
The Candidates may NOTE that the inclusion of his/her name in this list does not mean that he/she is included in the Select List / Wait List.
http://www.myojasupdate.com/2019/03/gujarat-high-court-hamal-chowkidar.html

Candidates are informed to download their 'e-call letters' for Document Verification from https://hc-ojas.guj.nic.in starting from 20/03/2019 12:00 noon on wards
Any application, even under the RTI Act, with regard to the Elimination Test (Objective Type
MCQs), will not be entertained till completion of the entire Recruitment Process

Schedule for Verification of Documents
  • Sr. No. 1 to 60 :: 28/03/2019 (Thursday)
  • Sr. No. 61 to 120 :: 29/03/2019 (Friday)
  • Sr. No. 121 to 179 :: 30/03/2019 (Saturday)
Document Verification List : Click Here

Popular Posts

Powered by Blogger.