તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

GSEB 10th Result 2019 @gseb.org

GSEB SSC Result 2019, GSEB 10th Result 2019 , 10th result 2019, ssc result 2019

The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB) usually announces the GSEB SSC Result 2019 as well as the GSEB HSC Result 2019 during the month of May. The GSEB officially conducts the Secondary School Certificate (SSC) Class 10 exams during the month of March. You can check your GSEB SSC Result 2019 on this page.

This year, the Gujarat Class 10 final exams 2019 commence on the 7th of March and continue up to the 19th of March, 2019, with the GSEB SSC Result 2019 expected to be announced sometime in the month of May, 2019.

The official Class 12 exam dates for the academic year 2018-19 have also been announced by GSEB. The exams commence on the 7th of March and it will continue up to the 23rd of March, 2019. A mutual fund is both an investment and an actual company. This may seem strange, but it is actually no different than how a share of APL is a representation of Apple, Inc. When an investor buys Apple stock, he is buying part ownership of the company and its assets. Similarly, a mutual fund investor is buying part ownership of the mutual fund company and its assets. The difference is Apple is inthe business of making smartphones and tablets, while a mutual fund company is in the business of making investments.Mutual funds pool money from the investing public and use that money to buy other securities, usually stocks and bonds. The value of the mutual fund company depends on the performance of the securities it decides to buy. So when you buy a shareof a mutual fund, you are actually buying the performance of its portfolio.
For regular updates about the GSEB SSC Result 2019, sample papers, Gujarat Board SSC Time Table keep visiting this website.


STD 10th RESULT


Gujarat Board SSC Results Online at gseb.org
GSEB 10th 2019 results are high above in the much-awaited list,and the board will decide when to mark the date of result declaration. Right now, the students of class 10th must be feeling extreme pressure to perform well in the upcoming Board exams. Well, short advice for them. Forget about the result and back up all your senses to bring out the best in you! Results are still a long way to go. Stay updated but don’t think too hard! Feeling afraid or biting your nails? Well, calm yourself as there isa good number of months before the result gets published. The Gujarat SSC results in the previous year were declared on 28thMay 2019. Assuming that the board maintains its trend, students can expect their results to come out in the latter part of May or in early June.

JOIN US FOR LATEST UPDATES :

GSEB SSC Result 2019 / 10th result 2019 gujarat board
Gujarat Board 10th Result - Last Year Statistics
The GSEB SSC 2018 exam began on 15 March, 2017 and ended on 25 March, 2017. The GSEB SSC Result 2017 was announced on 29 May, 2017. Around 7 lakh students sat for the GSEB SSC exam 2017. The state recorded a passing percentage of 68.24 %, with girls outperforming the boys yet again. The GSEB SSC Result 2019 can be expected to be announced in the last week of May, 2019.

About Board: GSEB 
The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board was established in 1960, May. The Board is responsible for state level class 10th and class 12th Education system. It regulates the complete activities related to 10th & 12th level studies like preparation and amendments in syllabus; conducting the Exams; publishing Results and looking after overall improvement of the student’s performance as well as the smooth functioning of the Board

GSEB SSC Result 2019 - Important Dates, Facts & Figures

Name Of Examination Authority : Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board

Name Of Exam : GSEB SSC Board Exams 2019

GSEB SSC Exam Dates :
7th March to 19th March 2019

GSEB SSC Result 2019 : 21 May, 2019

Total Number Of Students : 11 Lakhs (Approximate)

Total Number Of Exam Centres : 1,548

How to Check GSEB SSC Result 2019 
  • Log on to the official website www.gseb.org. 
  • Find out the link for gseb ssc result 2019. 
  • Click on the link to disclose gseb 10th result portal. 
  • Enter your roll number and date of birth. 
  • Click on submit button. 
  • Download the copy gseb ssc result and take a print out.


Check Your Result

SSC BOOKLET 

Check Name wise Result 

Popular Posts

Powered by Blogger.