તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

GPSC ojas DYSO Nayab mamlatdar main exam online form start https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in

GPSC ojas DYSO Nayab mamlatdar main exam online form start https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in

Gujarat Public Service Commission – GPSC published an official important notification for Dy. Section Officer / Dy. Mamlatdar (Class-3) Main Examination, 2018-19. This recruitment main exam will be held on May, 2019 at various center in Ahmedabad and Gandhinagar in Gujarat. You can view official notification & syllabus by following link.

GPSC Dyso-Nayab mamlatdar Job details

Name of posts: Dy. Section Officer / Dy. Mamlatdar

Advt. No.: 55/2018-19

Main Exam date: 19/05/2019 & 26/05/2019

GPSC Dy.SO & Nayab Mamlatdar Main Exam Notification

Apply Online Application form date: 25/03/2019 to 04/04/2019 (till 01:00 PM)

Last Date to submission Application form and Other documents: 04/04/2019

Apply online application form for main exam: Click here (started 25/03/2019 at 01:00 PM)

View official notification for main exam: Click here

GPSC Dy.SO / Dy. Mamlatdar Main Exam Syllabus: Click here

GPSC Nayab Mamlatdar / Dy.SO Prelim Exam Result: Click here

GPSC Nayab Mamlatdar / Dy.SO official recruitment advertisement

IMPORTANT LINKS:::::
 
DYSO MAIN EXAM FORM NOTIFICATION

APPLY ONLINE FOR MAIN EXAM

Popular Posts

Powered by Blogger.