તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

Commission (GPSC) Recruitment for 60 Police Inspector (PI) Posts 2019 ( OJAS)

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Recruitment for 60 Police Inspector (PI) Posts 2019 ( OJAS)

GPSC Police Inspector Recruitment 2019 Notification is issued by Gujarat Public Service Commission regarding the recruitment of eligible applicants for the post of Police Inspector (PI) Class-2. Check the Gujarat Police Inspector Group 2 Vacancy 2019 details. Check the Eligibility Criteria & start applying for GPSC Police Inspector Jobs 2019 on or before 18/04/2019.

Other info regarding GPSC Police Inspector (Unarmed) Class 2 Notification like age limit, qualification, PI Bharti in Gujarat Police 2019 application process & fee, selection process, Police Inspector Salary in Gujarat, etc

http://www.myojasupdate.com/2019/03/commission-gpsc-recruitment-for-60.html

Are you looking for Police Jobs in Gujarat? However, this is a great chance for those candidates who are looking for GPSC Police Inspector Recruitment 2019. Gujarat Public Service Commission has invited GPSC Recruitment 2019 application forms for the recruitment of eligible candidates for Police Inspector Posts. A total of 60 vacant posts will be filled through the Gujarat PSC PI Recruitment process. The Starting Date to fill GPSC Police Inspector (Unarmed) Recruitment 2019 Application form is 18th April 2019

JOIN US FOR LATEST UPDATES :::
Total Posts : 60 Posts

Posts Name : Police Inspector (PI) (Unarmed), Class-2: 60 Posts

Educational Qualification, Age Limit, Fee & Other Details : Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website- www.gpsc-ojas.gujarat.gov.in

Important Dates :
  • Starting Date for Online Application: 18-03-2019 (01:00 pm)
  • Last Date for Online Application: 18-04-2019 (01:00 pm)
Notification : Click Here

Syllabus : Click Here

Advertisement : Click Here

Apply Now : Apply Online

Popular Posts

Powered by Blogger.