તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

Bin Sachivalay Clerk Special Free E-Books Download Created By: myojasupdate

Bin Sachivalay Clerk Special Free E-Books Download Created By: myojasupdate.

This file is useful upcoming Binsachival Exam , BIN SACHIVALAY CLERK EXAM SPECIAL JAHER VAHIVAT E-BOOK

All Exam Usefull Ebook File Crated By Jalpesh B Bagdariya Has Been Posted By All Exam Usefully Study ,Matireals Exam TAT 1 TAT 2 HTAT TALATI REVENUE TALATI Very Usefull Ebook Download.
Bin Sachivalay Free E-Books PDF
Gujarat Secondary Service Selection Board, for the complete preparation of the planned Bin-Sachivalay examination. Bin-Sachivalay e-Book 2018 .

Many candidates made by the study of his career to pass the exam successfully.

Book details:
Content Issues Book: -
 • GUJARAT NO ITIHAS.
 • BHARAT NO ITIHAS.
 • BHUGOL(GEOGRAPHY) SINSKRITI. SAHITY
 • BHUGOL SANSKRITI.
 • GUJARATI VYAKARAN.
 • ENGLISH VYAKARAN.
 • GENERAL KNOWLEDGE.
 • MATHS, REASONING & MENTAL ABILITY.
 • COMPUTER.
 • CURRENT AFFAIRS.
 • Collection of information with full details of the Constitution of Public Administration India.
TOTAL PAGES- 573

Size - 65 MB

This Book Createdb By myojasupdate Team

Download This File

Popular Posts

Powered by Blogger.